Booking

Log in

Legal

The Bird .o.o.

Kanalski put 1, 10000 Zagreb

Upisano kod Trgovačkog suda  u Zagrebu. MBS: 080999605  
OIB: 79306528836  | Član uprave: Nicholas Colgan | Temeljni kapital 655.000,00 kn uplaćen u cijelosti. | Žiro račun (IBAN): HR8623600001102508485 Zagrebačka Banka |  [email protected] 

Personal data entry and transfer

Personal data entry and transfer and credit card number data is secured with the highest security standards insured by WSPay system for on-line credit card authorization complying with the requirements of credit card companies, credit card brands and PCI DSS standards. Credit card authorization and payment is carried out through the WSPay payment gateway.

 

Privacy policy

The Bird d.o.o. commits to protect private information provided by its customers, in a way of gathering only the necessary and basic information about the users that we are required to have in order to fulfill our obligations; informs the clients about the use of data, gives the clients a choice of using their data on regular basis, including the possibility of choosing whether they want their name to be removed from the marketing campaign lists. All of the client’s data is closely kept and it’s available only to the employees who need this information in order to perform their duties. All of the The Bird d.o.o. employees and business partners are obliged to respect the privacy protection principles.

GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation), odnosno Opća uredba o zaštiti osobnih podataka, jest uredba Europske unije koja regulira zaštitu osobnih podataka i primjenjuje se od 25. svibnja 2018.
Na koga se odnosi GDPR?
U THE BIRD-u GDPR se prvenstveno odnosi na privatne korisnike koji upotrebljavaju robu i usluge THE BIRD-a. No, uredba se odnosi i na poslovne korisnike kod kojih je moguće utvrditi o kojoj je privatnoj osobi riječ, npr. na obrtnike.

Koje vrste osobnih podataka THE BIRD prikuplja?
Uvijek prikupljamo samo one podatke koji su nam nužni za poslovanje, odnosno koji su nužni za postizanje određene zakonite svrhe.

THE BIRD nikada ne prikuplja neprimjerene podatke.
Osobni podaci koje najčešće prikupljamo jesu ugovorni podaci. Ugovorne podatke dali ste nam pri sklapanju ugovora (to su matični podaci, npr. ime i prezime, poštanska adresa, OIB, datum rođenja, podaci za kontakt).

Koliko dugo THE BIRD čuva vaše podatke?
Podatke pohranjujemo i obrađujemo samo onoliko koliko je potrebno za izvršenje određene legitimne svrhe, osim ako je važećim propisima za pojedinu svrhu predviđeno duže ili kraće vrijeme čuvanja.

Kako i u koju svrhu THE BIRD obrađuje vaše podatke?
Vaše podatke prvenstveno obrađujemo u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora. Upotrebljavamo ih radi provjere identiteta, pružanja ugovorne usluge, obračuna i naplate troškova, dostave naručenih proizvoda, kontaktiranja u vezi s pružanjem usluge, te drugih radnji povezanih sa sklapanjem i izvršenjem ugovora u skladu sa zakonom.

Kome THE BIRD prosljeđuje moje osobne podatke?
THE BIRD ne prodaje osobne podatke korisnika nikome nikada niti ih prosljeđuje i razmjenjuje s drugim pravnim ili privatnim osobama, osim ako postoji zakonska obveza ili izričito ovlaštenje na temelju zakona (npr. na temelju zahtjeva suda), ako za obavljanje pojedinih poslova angažiramo drugu osobu kao tzv. podizvođača (npr. dostava robe, tiskanje i dostava računa, održavanje sustava, prosljeđivanje agencijama za naplatu potraživanja) ili cesije, tj. ustupa tražbine trećim osobama na temelju članka 80. Zakona o obveznim odnosima.

 

Politika zaštite privatnosti korisnika

Uvod

THE BIRD d.o.o., Kanalski put 1, Zagreb (dalje: THE BIRD), pridaje osobitu pozornost zaštiti osobnih podataka i privatnosti (dalje: zaštita privatnosti) svojih korisnika u skladu s važećim propisima i najboljom europskom praksom. Zaštita privatnosti korisnika THE BIRD-a sastavni je dio naših usluga i proizvoda te važan čimbenik korisničkog iskustva.

Politikom zaštite privatnosti korisnika THE BIRD-a (dalje: Politika) svojim korisnicima želimo pružiti jasne informacije o obradi i zaštiti njihovih osobnih podataka u THE BIRD-u te im omogućiti jednostavan nadzor i upravljanje nad njihovim osobnim podacima.

Politikom se ne umanjuju prava i ne uspostavljaju obveze korisnicima u odnosu na obradu osobnih podataka, a koje korisnici imaju na temelju važećih propisa i mogućih ugovornih odredbi o zaštiti osobnih podataka. Politika je jednostrani pravno obvezujući akt THE BIRD-a.

1. Područje primjene
2. Načela obrade osobnih podataka
3. Kako prikupljamo osobne podatke
4. Koje vrste osobnih podataka prikupljamo
5. U koje svrhe upotrebljavamo prikupljene osobne podatke
6. Kome se obratiti
7. Izmjene, dopune i prijelazne odredbe Politike
8. Primjena Politike

1. Područje primjene

Politika se primjenjuje na sve osobne podatke korisnika THE BIRD-a koje THE BIRD prikuplja, upotrebljava ili na drugi način obrađuje. Osobni podatak jest svaki podatak koji se odnosi na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, izravno ili neizravno (dalje u tekstu: podatak ili osobni podatak). Obrada podataka jest bilo koja radnja izvršena na osobnim podacima, primjerice prikupljanje, snimanje, spremanje, upotreba, prijenos osobnih podataka i uvid u osobne podatke.

Politika se ne primjenjuje na anonimne podatke. Anonimni podatak jest podatak koji je izmijenjen na način da se ne može povezati s određenom fizičkom osobom ili se ne može povezati bez nerazmjernog truda pa se stoga, u skladu s važećim propisima, i ne smatra osobnim podatkom.

Politika se primjenjuje na usluge i proizvode THE BIRD-a koji uključuju obradu osobnih podataka.

THE BIRD je voditelj obrade u odnosu na osobne podatke svojih korisnika u smislu važećih propisa o zaštiti osobnih podataka.

Politika se prvenstveno odnosi na fizičke osobe - kupce i dobavljače THE BIRD-a (dalje Korisnici) i/ili su zainteresirane za navedeno (dalje u tekstu: Potencijalni korisnici)

2. Načela obrade osobnih podataka
2.1. Povjerenje
Želimo biti pouzdan partner Korisnicima u zaštiti njihove privatnosti i opravdati povjerenje koje su nam ukazali. Također želimo biti potpuno transparentni i jasni u pogledu obrade osobnih podataka Korisnika. To je, među ostalim, i svrha ove Politike. Korisnici nam se uvijek mogu obratiti sa zahtjevom za izmjenu osobnih podataka koji se na njih odnose ili s očitovanjem volje o tome u koje svrhe žele, odnosno ne žele da se njihovi podaci obrađuju.

2.2. Zakonitost i najbolja praksa
Pri obradi osobnih podataka postupamo u skladu sa zakonom, ali istovremeno nastojimo primjenjivati više standarde i najbolju europsku praksu.

2.3. Ograničena svrha obrade
Osobne podatke prikupljamo i obrađujemo samo u određenu i zakonitu svrhu te ih dalje ne obrađujemo na način koji nije u skladu sa svrhom u koju su prikupljeni, osim ako nije drugačije propisano zakonom ili na temelju privole korisnika.

2.4. Smanjenje količine podataka
Uvijek upotrebljavamo samo one podatke Korisnika koji su primjereni i nužni za postizanje određene zakonite svrhe, a ne i više podataka od toga.

2.5. Obrada u neimenovanu obliku
Kad god je to moguće i opravdano, upotrebljavamo podatke u neimenovanu obliku. Podacima u neimenovanu obliku smatraju se prvenstveno anonimni podaci.

2.6. Cjelovitost i povjerljivost
Osobne podatke obrađujemo na siguran način, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja (npr. pristup osobnim podacima Korisnika imaju samo ovlaštene osobe kojima je to nužno za obavljanje njihova posla, a ne i drugi zaposlenici).

2.7. Kvaliteta osobnih podataka
Pridajemo veliku važnost kvaliteti podataka koje obrađujemo. Osobni podaci koje obrađujemo moraju biti točni, potpuni i ažurni kako bismo osigurali maksimalnu zaštitu podataka Korisnika i spriječili eventualne zloupotrebe. Zato nam je važno da nas Korisnik o svakoj promjeni podataka obavijesti odmah ili u najkraćem roku.

2.8. Ograničeno vrijeme pohrane
Podatke Korisnika pohranjujemo i obrađujemo samo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje određene legitimne svrhe, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže ili kraće vrijeme čuvanja ili u drugim slučajevima izričito propisanim zakonom.

3. Kako prikupljamo osobne podatke
Podatke prikupljamo prvenstveno izravno od Korisnika ili Potencijalnog korisnika, i to na način da nam ih oni dostave.
Prikupljamo podatke koji nastanu automatski kad Korisnik upotrebljava usluge i/ili proizvode THE BIRD-a.
Preduvjet za svako prikupljanje osobnih podataka Korisnika jest postojanje odgovarajuće pravne osnove utemeljene na zakonu.

4. Koje vrste osobnih podataka prikupljamo
Prikupljamo samo one podatke koji su nužni za postizanje određene zakonite svrhe.

5. U koje svrhe upotrebljavamo prikupljene osobne podatke
THE BIRD podatke korisnika prikuplja i obrađuje (dalje: upotrebljava) prvenstveno u svrhe sklapanja i izvršenja ugovora između Korisnika i THE BIRD-a. To osobito uključuje upotrebu podataka radi provjere identiteta Korisnika, platežne sposobnosti Korisnika, pružanja ugovorene usluge, obračuna i naplate troškova, dostave/isporuke naručenih proizvoda/usluga, kontaktiranja s Korisnikom ako je to potrebno u vezi s pružanjem usluge, te drugih radnji povezanih sa sklapanjem i izvršenjem ugovora u skladu sa zakonom.

6. Kome se obratiti
Svoja prava iz u odnosu na osobne podatke Korisnik može ostvariti obraćanjem na adresu sjedišta THE BIRD-a.

7. Izmjene, dopune i prijelazne odredbe Politike
Politika stupa na snagu i na nove se Korisnike počinje primjenjivati na dan objave.

8. Primjena Politike
Ovi uvjeti korištenja primjenjuju se od 25.05.2018. godine do opoziva od strane društva THE BIRD.

We use cookies to help us adjust adverts, measure the web traffic and adjusting the content for you.
Continuing using the website or clicking the button "I accept" you accept digital archiving and cookie access.
Upotrebljavamo kolačiće u svrhu prikazivanja prilagođenih oglasa, mjerenja prometa i prilagođavanja sadržaja Vama.
Nastavkom upotrebe ove stranice ili klikom na gumb: "Prihvaćam" pristajete na pohranu i pristup kolačićima.